Home News В помощь исследователям и краеведам

На допомогу дослідникам та краєзнавцям

15.03.2015 14:37

12 березня 2015 р. в рамках проведення щорічних літературно-бібліографічних студій, організованих інформаційно-бібліографічним відділом нашої бібліотеки, було презентовано каталог періодичних видань ХІХ – першої чверті ХХ ст. з рідкісних фондів книгозбірні.

Складовою частиною рідкісного та цінного фонду Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара, який нараховує понад 20 тис. одиниць зберігання, є колекція періодичних видань ХІХ – першої чверті ХХ ст. Вона включає журнали та газети і становить істотну (біля трьох тис. прим.) частину бібліотечного арсеналу для задоволення наукових, інформаційних, культурних та інших запитів користувачів. Тому вивчення, наукове опрацювання та популяризація вищезазначеного комплексу документів є нашою постійною діяльністю.

За об’єктивних обставин тривалий час цей великий інформаційний масив був, по суті, закритий для читачів. Ним користувалося обмежене коло науковців. І лише зі створенням спеціалізованого відділу рідкісних та цінних видань (1994 р.) стало можливим його відокремлення від основної частини фонду, упорядкування і детальне вивчення. Був створений картковий алфавітний каталог дореволюційної періодики. Силами відділу з 2004 року було розпочато, а в 2012 році завершено роботу зі створення електронної бази даних на фонд журналів.

Основною мотивацією створення друкованого каталогу часописів вказаного періоду є максимальне розкриття і популяризація бібліотечних колекцій, наближення їх до читацької аудиторії, як до фахівців – науковців, архівних, бібліотечних працівників, так і до широкого загалу користувачів.

Вийшли друком перша (2008) та друга (2014) частини каталогу, робота над третьою триває. Кожна з частин забезпечена допоміжним довідковим апаратом.

При складанні каталогу укладачі керувалися чинними держстандартами, «Схемою повного бібліографічного опису періодичного видання», розробленою науково-дослідним центром періодики Львівської НБ ім. В.Стефаника НАН України, джерелами наукової ретроспективної бібліографії, як то: «Бібліографія української преси, 1816-1916» В.Ігнатієнка, «Русская периодическая печать, 1703-1900 гг.» М.М. Лісовського, «Библиография периодических изданий России, 1901-1916» в 4 т. під загальною редакцією В.М.Барашенкова, О.Д.Голубєвої та М.Я.Морачевського.

Оскільки серед наявних у фонді журналів в межах визначеного хронологічного періоду часописи, що вийшли друком в Україні, становлять меншість («Агрономический журнал», «Акушерка», «Киевская старина», «Літературно-науковий вістник», «Основа», «Світло» тощо), було вирішено включити їх в загальний перелік, не відокремлюючи. Відомості про них сконцентровано в довідковому апараті.

Розташування матеріалу в каталозі алфавітне – за алфавітом назв журналів. Опис зроблено за наявними в бібліотеці примірниками з урахуванням повної ідентифікації кожного видання із ретроспективними покажчиками періодики. За відсутності перших чисел журналу або повних річних комплектів складався уніфікований опис з використанням відомостей із бібліографічних джерел, таких як «Русская периодическая печать» М. М. Лісовського, «Библиография периодических изданий России, 1901-1916».

Мова бібліографічного опису відповідає мові вихідних відомостей часописів. В уніфікованому описі вказано назву і підзаголовок видання із вказівкою на подальші зміни, прізвища видавців і редакторів за весь період видання; місце видання, назву друкарні або видавничої організації зі вказівкою змін, коли вони є; перший і останній рік видання.

Область приміток містить відомості про невихід чи зміну назви видання, його складові частини тощо. В області специфікації надано відомості про конкретні числа журналів, що наявні у фонді нашої бібліотеки.

В другій частині бібліографічного запису укладачі дещо відійшли від практики інших бібліотек. В кінці опису відсутні посилання на використаний бібліографічний покажчик. Проте частково розкрито зміст деяких часописів. Відомості про перші прижиттєві публікації видатних майстрів слова, політичних та громадських діячів, істориків, науковців тощо знайшли своє відображення в області анотації. В першу чергу було акцентовано увагу на наявному краєзнавчому матеріалі та його вичерпному представленні, публікаціях українських авторів і матеріалів про Україну, публікаціях з історії бібліотечної справи, книгознавства і друкарства. Розташування матеріалу подано в алфавіті прізвищ авторів та назв статей. Численні публікації одного автора розташовані також за алфавітом назв статей. Прізвища авторів та назви статей без змін і скорочень надано мовою оригіналу. Відомості, наведені від укладачів, подано сучасною українською мовою.

Допоміжний апарат містить іменний та хронологічний покажчики, покажчики друкарень та видавництв і видавничих організацій, список місць видання, покажчики часописів, що вийшли друком в Україні і тих, що містять краєзнавчі матеріали, а також покажчик місцевих авторів та персоналій.

Порядок розташування матеріалу в покажчиках, окрім хронологічного, алфавітний. Хронологічний покажчик в порядку зростання фіксує хронологію кожного з часописів, наявних в бібліотечному фонді. В межах певного року назви часописів розміщено за алфавітом.

Матеріал у покажчику друкарень та видавництв скомпонований за алфавітом назв установ та прізвищ приватних осіб. Слова ж «типография», «книгопечатня», «типолитография» тощо зазначено в кінці. Деякі скорочення розкриті, їх розширення наводиться у квадратних дужках. Всі матеріали, вміщені в довідковому апараті, за винятком списку місць видання, надано мовою оригіналу. В кінці кожної позиції у покажчиках обов’язково надається посилання на номери запису в каталозі.

Пропонований каталог, надаючи відомості про наявний фонд періодики, стане в нагоді усім тим, хто вивчає історію, досліджує та опрацьовує першоджерела з різних галузей знань, стежить за історичним розвитком культури, науки, літератури, цікавиться історичним розвитком життя суспільства.

Джерела:

1. Періодичні видання ХІХ – першої чверті ХХст. у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара: Каталог. Вип.1: Журнали (1821-1925) Ч.1. А-З /Уклад. Сак О.Г., Дорошенко Н.П.; відп. ред. Зелена Л.І. – Херсон: ОУНБГ, 2008. – 40с.

2. Періодичні видання ХІХ – першої чверті ХХ ст. у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара: Каталог. Вип.1: Журнали (1821-1925). Ч.2. І-Н /Уклад. Сак О.Г., Дорошенко Н.П.; відп. ред. Зелена Л.І. – Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2014. – 129 с.

Ольга Сак

Calendar

   1234
5678 9 1011
12131415161718
19 2021222324 25
26272829